joi, 25 mai 2017

Dragostea celor trei

  Nu citiţi superficial aceste 12 puncte  şi nu le daţi  apoi imediat uitării, ci luaţi-vă  timp să  cugetaţi în  linişte la fiecare punct, înaintea Domnului nostru.  Dacă urmăm acest mic ghid, ne va folosi cu siguranţă pentru viaţa noastră  de credinţă. 💥

1.  Lasă doar Biblia să aibă autoritate în  întrebările tale cu privire la îndreptăţire, iertare şi nadejdea slavei.  👇
  Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă, avem1 pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos. Romani 5:1
Vă scriu, copilaşilor, fiindcă păcatele vă sunt iertate pentru Numele Lui.1Ioan 2:12
...cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între neamuri, şi anume Hristos în voi, nădejdea slavei.  Coloseni 1:27
2. Ai grijă ca rugăciunea şi Cuvântul lui Dumnezeu să te însoţească zilnic. Roagă-te şi citeşte Biblia regulat, seara şi dimineaţa, astfel încât acestea să-ţi devină un obicei.👇
Rugaţi-vă neîncetat. 1Tesaloniceni 5:17
...din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 2Timotei 3;15-17
3. Recunoaşte-te  de  partea  Domnului tău în orice ocazie şi  în  toate  împrejurările, prin  vorbă , prin comportamentul tău sau prin tăcere.👇
Eu vă spun: pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl va mărturisi şi Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu, dar cine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor va fi lepădat şi el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Luca 12:8,9
Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. 1Petru3:3,4
4. Nu vorbi în public despre experienţele tale, spunând cât de bun eşti, cât de credincios şi sfânt trăieşti. Ai grijă ca acest lucru să-l arate comportamentul tău.👇
 Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se cobora de pe munte, nu ştia că pielea feţei lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. Exod 34:29
  Veniţi de ascultaţi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, şi voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. Psalmul 66:16
 Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă, pentru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârşiţi; şi, dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere, Dumnezeu vă va lumina şi în această privinţă.  Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm la fel. Urmaţi-mă pe mine, fraţilor, şi uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveţi în noi. Filipeni 3:13-17
5. Nu lua parte la distracţii şi nu te du în locuri, unde nu ţi-ar plăcea ca Domnul să te găsească. 👇
Cât priveşte legăturile cu oamenii, eu, după cuvântul buzelor Tale, mă feresc de calea celor asupritori; paşii mei stau neclintiţi pe cărările Tale şi nu mi se clatină picioarele.Psalmii 17:4,5
Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu.1Corinteni 10:31
Adevărat este cuvântul acesta: Dacă am murit împreună cu El, vom şi trăi împreună cu El. Dacă răbdăm, vom şi împărăţi împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, şi El Se va lepăda de noi. Dacă suntem necredincioşi, totuşi El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur. Adu-le aminte de aceste lucruri şi roagă-i fierbinte înaintea lui Dumnezeu să se ferească de certurile de cuvinte, care nu duc la alt folos decât la pieirea celor ce le ascultă. 2Timotei 2:11-14
 6.    Renunţă pentru  totdeauna, din dragoste pentru  Domnul tău, la toate obiceiurile şi la toate  modurile de comportament,  care nu sunt spre onoarea Sa.👇
  Preaiubiţilor, vă sfătuiesc, ca pe nişte străini şi călători, să vă feriţi de poftele firii pământeşti care se războiesc cu sufletul. 1Petru 2:11
Dar toate aceste lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală este lumina. De aceea zice: „Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina.” Luaţi seama deci să umblaţi cu băgare de seamă, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca nişte înţelepţi.
  Răscumpăraţi vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiţi nepricepuţi, ci înţelegeţi care este voia Domnului. Nu vă îmbătaţi de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiţi plini de Duh.
Efeseni 5:13-18
 7. Nu-ţi alege niciun prieten dintre aceia care nu stau categoric de partea Domnului.👇
Ferice de omul* care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori!... Psalmul 1
După ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor şi le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii cei mai de seamă şi bătrânii.Faptele Apostolilor 4:23
 ...dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia şi nu-i însoţise în lucrarea lor. Neînţelegerea aceasta a fost destul de mare, ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu şi a plecat cu corabia la Cipru. Pavel şi-a ales pe Sila şi a plecat după ce a fost încredinţat de fraţi în grija harului Domnului. Faptele Apostolilor 15: 38-40
8. Nu te bucura de greşelile şi slăbiciunile altor oameni, mai ales dacă aceştia sunt creştini.👇
  Primiţi bine pe cel slab în credinţă şi nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoielnice... Romani 14...
...cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste. Efeseni 4.2

Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi.” Ba mai mult, mădularele trupului care par mai slabe sunt de neapărată trebuinţă. Şi părţile trupului care par vrednice de mai puţină cinste le îmbrăcăm cu mai multă podoabă. Aşa că părţile mai puţin frumoase ale trupului nostru capătă mai multă frumuseţe, pe când cele frumoase n-au nevoie să fie împodobite. Dumnezeu a întocmit trupul în aşa fel ca să dea mai multă cinste mădularelor lipsite de cinste, pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele. Şi dacă suferă un mădular, toate mădularele suferă împreună cu el; dacă este preţuit un mădular, toate mădularele se bucură împreună cu el.  1 Corinteni 12.21-26 
9. Întâlneşte-te des cu prietenii tăi pentru rugăciune şi pentru a purta discuţii cu privire la Domnul.👇
  Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt.. Iuda 20
   Atunci, şi cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta şi a ascultat, şi o carte de aducere-aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul şi cinstesc Numele Lui. Maleahi  3.16
 Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune. Evrei 10.24
10. Veghează şi roagă-te! Trăieşte întru totul pentru Domnul. Aşteaptă-L pe Fiul lui Dumnezeu, care va reveni din cer.👇
  Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.” Matei 26.41
  Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei. 2 Corinteni 5.15
 Mă aştept şi nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de ruşine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea. Căci, pentru mine, a trăi este Hristos şi a muri este un câştig. Filipeni 1.20-21
  Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos...  Filipeni 3.7-15
11. Frecventeaz ă regulat strângerile laolalt ă cre ş tine, unde se veste ş te moartea Domnu- lui Isus, se ascult ă Cuvântul S ă u ş i se înal ţă rug ă ciuni. Ai grij ă s ă nu pierzi aceste ocazii f ă r ă un motiv întemeiat. 👇
  Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atât mai mult, cu cât vedeţi că ziua se apropie. Evrei  10.25
  Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în rugăciuni. Faptele Apostolilor 2.42
12. Lasă-te folosit de Domnul tău, unde şi cum doreşte El. Slujeşte-i cu bucurie şi urmează-L.  👇
  De aceea, preaiubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. 1 Corinteni 15.58
  Isus i-a răspuns: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie? Tu vino după Mine!” Ioan 21.22
„Slujiţi Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea Lui“ Psalm 100.2

👤Walter Scott (1838–1933),


💬Mesagerul crestin

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Staruinta..

.... Alte două profeţii pe care le-am citit adesea şi asupra cărora am cugetat mult mi s-au ivit în minte în clipa aceea tot cu atâta putere...